Co zrobić by nie iść do OZSS ?

3 metody.


metoda 1: brak dostępu do akt

  • Standardy metodologii i opiniowania w OZSS → oryginal
    • 9.3. “Materiały pochodzące z badania, stanowiące podstawę wydania opinii, nie mogą być udostępniane osobom badanym.”

1) Kiedy sąd skieruje do OZSS na piśmie zwrócić się do kierownika OZSS z zapytaniem na jakiej podstawie prawnej ma on prawo odmówić dostępu do dokumentacji źródłowej.

  • Zaznaczyć w piśmie, że zarządzenie Ministra odnośnie organizacji badań zgodnie z Konstytucją nie stanowi źródła prawa.

2) Kierownik odpisze że dla niego zarządzenie ministra jest wiążące.

3) Stawić się na badania. Okazać pismo GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) → oryginal.
(GIODO Edyta Biela-Jomaa do Poseł na Sejm RP Paweł Skutecki)
(4 sierpień 2016 DOLiS-035-1732/16/BG/70180/16 GIODO na temat pkt. 9.3 standardów OZSS)

  • “W opinii organu do spraw ochrony danych osobowych unormowanie zawarte w art. 9.3 Standardów wydaje się zbyt daleko idącym ograniczeniem praw jednostki. W związku z powyższym, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych planuje – na podstawie art. 19a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym może występować do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej albo o wydanie bądź zmianę aktów prawnych w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych – skierować wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, z wnioskiem o rozważenie podjęcia stosownych prac legislacyjnych, celem zmiany przedmiotowej regulacji.”

4) Odmówić udziału w badaniach powołując się na pismo GIODO.

5) Zastrzec pisemnie, że nie wyraża się zgody na badanie dziecka bez Twojej obecności.

6) Wyjść z OZSS pilnując by dziecko nie zostało przebadane.

 


metoda 2: psychologowie nie mają prawa do wykonywania zawodu

1a) Wyślij do sądu wniosek o uchylenie postanowienia o przeprowadzeniu dowodu z opinii OZSS.

  • Załącz pisma Rzecznika Praw Obywatelskich, że psychologowie OZSS nie mają prawa wykonywania zawodu → (pdf) oryginal.

1b) Wyślij do sądu, MS i OZSS gotowe zapytanie na temat psychologów OZSS do którego Cię wysyłają → (docx) oryginal.

2) Otrzymasz odpowiedź: brak wpisu psychologów na listę psychologów, brak kodeksu etyki, brak izb regionalnych psychologów, itd…

3) Następnie:

  • Pismo do OZSS informujące o odmowie poddania się badaniom, bowiem zatrudniają psychologów bez prawa wykonywania zawodu.
  • Skarga do Prezesa Sądu Okręgowego i Ministra Sprawiedliwości o naruszeniu procedur sądowych, czyli wysyłania Cię na badania do psychologów bez prawa wykonywania zawodu.

 


metoda 3: argumenty używane przed 1 stycznia 2016 by nie iść do RODK (po 1 stycznia 2016 zamiast RODK jest OZSS)

  • argumenty przygotowane przez Forum Matek → (pdf) oryginal
  • wniosek opracowany przez Centrum Praw Ojca i Dziecka → (pdf) oryginal

OZSS zatrudniają te same osoby co RODK, które przez 33 lata popełniały przestępstwa badając małoletnich w sprawach opiekuńczych.