(Teoria) Zadania OZSS. Sprawy: opiekuńcze, rozwody, nieletni przestępcy.

Do zadań ośrodka należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
 3. sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 5. współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony
  i umacniania rodziny.

 

Diagnoza w sprawach rozwodowych/ separacji obejmuje:

 • ustalenie więzi uczuciowych łączących badane osoby
 • charakterystykę psychologiczną badanych
 • specyfikę wzajemnych relacji wynikających z sytuacji rodzinnych
 • określanie predyspozycji opiekuńczo wychowawczych rodziców
 • analizę konfliktu małżeńskiego
 • mediacje rodzinne mające na celu pogodzenie małżonków lub rozwiązanie sytuacji spornych w rodzinie.

Diagnoza w sprawach opiekuńczych obejmuje:

 • charakterystykę środowiska rodzinnego, atmosfery wychowawczej i związków uczuciowych łączących badane osoby
 • poziom dysfunkcyjności rodziny,- predyspozycje wychowawcze rodziców, opiekunów małoletnich dzieci
 • formy i częstotliwość kontaktów małoletnich z rodzicami i dziadkami
 • miejsca pobytu małoletnich
 • predyspozycji wychowawczych, kandydatów na rodzinę zastępczą lub adopcyjną.

Diagnoza w sprawach nieletnich obejmuje:

 • diagnozowanie środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego
 • ocenę wydolności wychowawczej środowiska rodzinnego
 • ocenę poziomu intelektualnego nieletniego
 • charakterystykę osobowości nieletniego z uwzględnieniem uwarunkowań psychospołecznych, więzi uczuciowych oraz oceny systemu norm i wartości
 • wypowiedzi w kwestii uzależnień nieletniego
 • zalecenia dotyczące kierunków dalszych działań wychowawczych wobec nieletniego z uwzględnieniem propozycji dotyczących stosowania odpowiedniego środka wychowawczego lub poprawczego.