Dokumentacja prowadzona przez OZSS. Warto znać w razie problemów.

Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd,
 • kontrolkę wezwań sądowych,
 • terminarz zajęć w ośrodku,
 • dziennik korespondencyjny,
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty,
 • książkę ewidencji spraw,
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych,
 • alfabetyczny wykaz osób badanych,
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

Teczki spraw kierowanych do ośrodka powinny zawierać:

 • numer ewidencyjny ośrodka,
 • sygnaturę akt sądowych,
 • dane personalne osób, których dokumentację zawierają,
 • protokoły działań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych,
 • kopie sporządzonych opinii,
 • kopie rachunków wystawionych z tytułu prowadzonych działań.