2015/10/28 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego U6/13. RODK w sprawach rodzinnych: “NIEZGODNY z ustawą i Konstytucją”.


Wystarczą 2 kliknięcia w Wikipedii by dowiedzieć się, że RODK bezprawnie „badały” niewinnych małoletnich.

Ustawa o RODK to „Ustawa z dnia 26/10/1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich” → Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

  • Wystarczyło, że podejrzewano u dziecka „włóczęgostwo”, „używanie alkoholu”, wąchanie kleju → rodk geneza 02
  • Potem dziecko trafiało na 2 tygodnie do RODK → rodk geneza 04
  • Potem zakład poprawczy → 
  • Albo zakład poprawczy o wzmożonym nadzorze → 
  • Na minimum 6 miesięcy → 

Do RODK przez 33 lata wysyłano niewinnych małoletnich.

 


oryginal ← (wyrok w formacie pdf do pobrania) ← Sygn. akt U 6/13 WYROK w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (strona www TK),

Warszawa, dnia 28 października 2015 Trybunał Konstytucyjny w składzie:

  • Stanisław Biernat – przewodniczący, Maria Gintowt-Jankowicz – sprawozdawca, Wojciech Hermeliński

po rozpoznaniu w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064), na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 października 2015 r., wniosku Prokuratora Generalnego o zbadanie zgodności:

  • 1) § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063) w zakresie, w jakim stanowi, że termin wydania opinii w pozostałych sprawach (aniżeli w sprawach nieletnich) nie powinien przekraczać 30 dni,
  • 2) załącznika do rozporządzenia powołanego w punkcie 1, zatytułowanego „II. Wzór opinii w innych sprawach” – z art. 84 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, ze zm.) i tym samym z art. 92 ust. 1 Konstytucji,

o r z e k a:

I

1. § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (Dz. U. Nr 97, poz. 1063) w zakresie, w jakim dotyczy wydawania przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne opinii w sprawach INNYCH niż sprawy NIELETNICH… jest NIEZGODNY z art. 84 § 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382), a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Załącznik do rozporządzenia powołanego w punkcie 1 w części, w jakiej określa „wzór opinii w innych sprawach”, jest niezgodny z art. 84 § 3 ustawy powołanej w punkcie 1, a przez to z art. 92 ust. 1 Konstytucji.

II

Przepisy wymienione w części I, w zakresach tam wskazanych, tracą moc obowiązującą z dniem 31 grudnia 2015 r.

Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz
Wojciech Hermeliński

 


Historia RODK / OZSS.

Po 1 stycznia 2016 w OZSS wciąż popełnia się przestępstwa. “Psychologowie” posługują się tytułem i pieczątką “psycholog” bezprawnie:

 


Pełna historia RODK/OZSS, czyli jak Seremet, Michalak, Biernat i Rzepliński skrzywdzili dodatkowo 69 tysięcy dzieci (od wniosku do wyroku).