1982/10/26 (stan wojenny) Ustawę o RODK napisano dla nieletnich (k.k.). Przez 33 lata wysyłano tam małoletnich (k.c.).

Wstęp:

Ustawa o RODK to „Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich” → Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

 • Jak inne ustawy stanu wojennego została napisana dla kontroli społeczeństwa – nieletnich przestępców.
 • Niepotrzebne były „haki” na opozycjonistów. Wystarczyło by opozycjonista miał miał dziecko.
 • Wystarczyło, że podejrzewano u dziecka „włóczęgostwo”, „używanie alkoholu”, wąchanie kleju → rodk geneza 02
 • Potem dziecko trafiało na 2 tygodnie do RODK → rodk geneza 04
 • Potem zakład poprawczy → 
 • Albo zakład poprawczy o wzmożonym nadzorze → 
 • Na minimum 6 miesięcy → 

Ustawa o RODK pojawiła się tego samego dnia co ustawy:

 • O uchylających się od pracy (bumelanci).
 • O wychowaniu w trzeźwości (zakaz sprzedaży alkoholu przed godz. 13).
 • Bumelanci i zakaz sprzedaży wódki zniknęły.
 • Do RODK przez 33 lata BEZPRAWNIE (wyrok TK U6/13) wysyłano niewinnych małoletnich.

Kolejne ustawy i rozporządzenia stanu wojennego (tabela poniżej) miały dyscyplinować:

 • poborowych, żołnierzy, internowanych, studentów, zgromadzenia, wyższych urzędników (trybunał stanu), samorządy załóg, przebywających w strefie nadgranicznej, nauczycieli, związki zawodowe, spekulantów, nieletnich, uchylających się od pracy, pijących alkohol, urzędników państwowych, innych obywateli (kodeks karny, mandaty)

 


Ustawy i rozporządzenia po wprowadzeniu stanu wojennego (grudzień 1981)

Dz.U. 1981 nr 32 poz. 185

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U. 1981 nr 32 poz. 187

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku wykonywania pracy w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U. 1981 nr 32 poz. 189

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie regulaminu pobytu osób internowanych w ośrodkach odosobnienia.

Dz.U. 1981 nr 32 poz. 190

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 grudnia 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji studenckich.

Ustawy i rozporządzenia stanu wojennego z roku 1982.

Dz.U. 1982 nr 2 poz. 13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1981 r. w sprawie szczególnych przywilejów dla pracowników górnictwa – Karta górnika.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 18

Ustawa z dnia 25 stycznia 1982 r. o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Dz.U. 1982 nr 3 poz. 20

Uchwała Rady Państwa z dnia 23 stycznia 1982 r. w sprawie stosowania przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej w czasie obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U. 1982 nr 4 poz. 28

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 stycznia 1982 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania obowiązków uzyskiwania zezwoleń na zwoływanie i odbywanie zgromadzeń, organizowanie publicznych imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych oraz przeprowadzanie zbiórek publicznych w czasie obowiązywania stanu wojennego, a także wyłączenia niektórych rodzajów zgromadzeń od obowiązku uzyskiwania zezwoleń.

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. (Trybunał Konstytucyjnytworcy tk

Dz.U. 1982 nr 11 poz. 84

Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.

Dz.U. 1982 nr 16 poz. 125

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.

Dz.U. 1982 nr 18 poz. 139

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 czerwca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów podlegających nadzorowi Ministra Spraw Wewnętrznych upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

Dz.U. 1982 nr 22 poz. 159

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawieszenia działalności samorządu załóg przedsiębiorstw państwowych na czas obowiązywania stanu wojennego.

Dz.U. 1982 nr 25 poz. 183

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 lipca 1982 r. w sprawie wyłączenia niektórych osób spod obowiązku uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej.

Dz.U. 1982 nr 26 poz. 193

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1982 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Dz.U. 1982 nr 32 poz. 216

Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o związkach zawodowych.

Dz.U. 1982 nr 33 poz. 218

Ustawa z dnia 9 października 1982 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu spekulacji.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. → oryginal

 • Jak inne ustawy stanu wojennego została napisana dla kontroli społeczeństwa – nieletnich przestępców.
 • Niepotrzebne były “haki” na opozycjonistów. Wystarczyło by opozycjonista miał dziecko.
 • Wystarczyło, że podejrzewano u dziecka „włóczęgostwo”, „używanie alkoholu”, wąchanie kleju → rodk geneza 02
 • Potem dziecko trafiało na 2 tygodnie do RODK → rodk geneza 04
 • Potem zakład poprawczy → 
 • Albo zakład poprawczy o wzmożonym nadzorze → 
 • Na minimum 6 miesięcy → 
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 229

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy.

Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U. 1982 nr 36 poz. 243

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 1982 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji.

Dz.U. 1982 nr 39 poz. 260

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1982 r. w sprawie zasad, składu i trybu powoływania komisji dyscyplinarnych, trybu powoływania rzeczników dyscyplinarnych oraz zasad i trybu postępowania przed komisjami dyscyplinarnymi w urzędach państwowych.

Dz.U. 1982 nr 40 poz. 271

Ustawa z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej.