OZSS / RODK Bielsko-Biała

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015r. poz. 1418), zgodnie z którą, istniejący dotychczas Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów działającym w  strukturze Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej.

ul. Cieszyńska 10, ( wejście od ul. Sobieskiego 3)
43-300 Bielsko-Biała

Kierownik OZSS
Michalina  Kania
tel.    33 49 90 532

Sekretariat
czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30
tel.  33 49 90 531
fax. 33 49 90 533
ozssbb@bielsko-biala.so.gov.pl

 

Badania odbywają się:
– poniedziałek, piątek od 7:30 do 15:30
– wtorek, środa, czwartek od 7:30  do 18:00.

 

Obowiązek Informacyjny na podstawie art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U.2015 poz. 2135)

Administratorem Danych Osobowych jest Sąd Okręgowy w Bielsku – Białej ul. Cieszyńska 10, REGON 000571553

Dane osobowe zbierane są przez Opiniodawczy Zespół Specjalistów Sądowych w następujących celach:

 • sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
 • dane osobowe w /w zakresie udostępniane są sądowi i prokuraturze,
 • prowadzenie mediacji, przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

zgodnie z USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów

 

Podanie danych osobowych w powyższym zakresie jest obowiązkowe w pozostałym jest dobrowolne.

Każdemu przysługuje:

 • Prawo dostępu do swoich danych
 • Prawo ich poprawiania
 • Prawo kontroli przetwarzania
 • Prawo do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.
 • Prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieakutalne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej funkcjonuje Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny – z siedzibą: ul. Cieszyńska 10, ( wejście od ul. Sobieskiego 3), 43-300 Bielsko-Biała

 • e-mail:  rodk@bielsko-biala.so.gov.pl

Sekretariat Ośrodka czynny od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

Telefony

 • Sekretariat RODK: 33 49 90 531
 • Kierownik RODK: 33 49 90 532
 • FAX: 33 49 90 533

Badania odbywają się:

 • w poniedziałki i piątki do 15:30,
 • wtorki i czwartki do 18:00,
 • środy do 17:00.

Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich w zakresie przeciwdziałania demoralizacji.
Do zadań Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych należy:

 • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie Sądu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591),
 • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny jest jednostką budżetowa, której koszty pokrywane są w całości z budżetu resortu sprawiedliwości. Kierownicy Ośrodków dysponują środkami finansowymi wydzielonymi z funduszu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, określonymi w planie finansowym jednostek.
Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych badanych osób lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie właściwego sądu lub prokuratury.