OZSS / RODK Warszawa nr. 2 czyli słynny z przestępstw RODK (dawniej) Sienna

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Siedziba  II OZSS przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2 jest zamknięta do odwołania

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów mieści się w dwóch lokalizacjach w Warszawie: przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2, oraz przy ul. Złotej 81A.

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Warszawie jest czynny 5 dni w tygodniu:
poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00,
wtorek, środa, piątek 8.00 – 16.00,
czwartki 8.00 – 18.00.

 


siedziba:

ul. Skierniewicka 21 lok. 2
01-230 Warszawa
tel.: 22 862-86-26
tel/fax 22 862-85-63

e-mail rodk2@warszawa.so.gov.pl

ul. Złota 81A
00-819 Warszawa
tel. (22) 654-66-49,

tel./fax 22 654-66-48

e-mail rodk2@warszawa.so.gov.pl

RODK Nr 2 w Warszawie jest czynny 5 dni w tygodniu:

poniedziałki w godzinach 8.00 – 17.00,

wtorek,środa, czwartek 8.00 – 18.00,

piatki 8.00 – 16.00.

Działa w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Więcej o działalności placówki

 

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonuje Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny Nr 2 – z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2, 01-230 Warszawa, e-mail: rodk2@warszawa.so.gov.pl

Ośrodek wykonuje jednocześnie badania zlecone przez I, II, III, IV, XXIV, XXV Wydział Cywilny i VII Wydział Cywilny Rejestrowy Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich w zakresie przeciwdziałania demoralizacji.Do zadań Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno –Konsultacyjnych należy:

 • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie Sądu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591),
 • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego Nr 2 – z siedzibą przy ul. Skierniewickiej 21 lok. 2 –Maria Zamiela – Kamińska,tel.: 22 862-86-26,tel.:/fax 22 862-85-63.

Sposoby postępowania w związku z prowadzeniem czynności ustawowych:

Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie, niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie Ośrodka a jeśli względy zdrowotne lub wychowawcze osób badanych za tym przemawiają, badania mogą być przeprowadzone poza siedzibą ośrodka.Kierownik niezwłocznie po otrzymaniu skierowania osób badanych, dorosłych i dzieci, wraz z aktami sprawy wyznacza termin badania i nadzoruje sprawność ich przeprowadzenia.Wezwania na badania doręcza się przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W razie potrzeby wezwania można dokonać telefonicznie.O niestawiennictwie osób wezwanych na badania ośrodek powiadamia Sąd. Akta sprawy zwraca się niezwłocznie po ich analizie.Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania. Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że Sąd postanowi inaczej. Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię do Sądu Okręgowego w Warszawie niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd,
 • kontrolkę wezwań sądowych,
 • terminarz zajęć w ośrodku,
 • dziennik korespondencyjny,
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty,
 • książkę ewidencji spraw,
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych,
 • alfabetyczny wykaz osób badanych,
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

Teczki spraw kierowanych do ośrodka zawierają numer ewidencyjny ośrodka, sygnaturę akt sądowych, dane personalne osób, których dokumentację zawierają, protokoły działań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych, kopie sporządzonych opinii, kopie rachunków wystawionych z tytułu prowadzonych działań.Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych badanych osób lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie właściwego miejscowo sądu okręgu warszawskiego

 


2014 (archiwum)


Str. 42 – 44 → oryginal


 

zmoderowany Dowody przestępstw (nagrania na dwóch dyktafonach kontra pisemna opinia) kłamców z RODK Warszawa Sienna – www.ozss.pl Osoby, które kłamały to pedagog Tamara P, psycholog I. M.
Biegli z RODK
Tamara P.
Iwona M.
2012-08-19
zmoderowany Biegła psycholog z RODK w Warszawie przy ul. Siennej 63. Odpowiedzialna za przygotowanie świadomie tendencyjnej opinii psychologicznej w sprawie opiekuńczej. LINK do oryginału
Biegli z RODK
Tamara P.
2012-10-01 znalezione w sieci
zmoderowany
Biegli z RODK
Barbara Tomasiewicz-Malinowska
2012-12-29
zmoderowany Biegli RODK na Siennej działają na podobnej zasadzie jak pedofile. Niszczą dziecko, mówiąc, że to dla jego dobra i dostają pieniądze za to. Czym więcej zniszczonych dzieci tym więcej wizyt w RODK i kasy. Jak ojciec się postawi to dostają burzy hormonalnej i jakakolwiek logika u nich nie działa. Rzadko się zdarzają tak obrzydliwie zakłamani i zdegenerowani ludzie. Duża cześć z nich pochodzi z rodzin SB-eckich. Oszustwa nauczyli się w domu
Biegli z RODK
2013-05-06 Andrzej
zmoderowany kłamca i oszust- przestepca co najmniej z art 233 kk poświadczyła wielokronie niepraawde w dokumentach
Biegli z RODK
Tamara P.
2013-05-27
zmoderowany Opinia kolegi… Szok! Czyżby zmiana personelu?
Biegli z RODK
2013-07-30 do pobrania
zmoderowany Te kobiety są jakby z obozów koncentracyjnych.dziecko doprowadzają do spazmów, twierzdą, że dziecko jest wszystkiemu winne, i utajniają informacje o znęcaniu się psychicznym i molestowaniu seksualnym. w wyniku ich opinii, dziecko chciało mówi, że „najlepiej byłoby umrzeć”
Biegli z RODK
Tamara P.
Iwona M.
Zuzanna Wieczorek-Podbielkowska
2014-02-02 matka
zmoderowany Czy wymiar „sprawiedliwości” używa do ustalania „dobra dziecka” aktywistki środowiska pedofilskiego i tajnych współpracowników SB i ich chroni oceń sam. Ministerstwo Sprawiedliwosci Warszawa DSO-I-051-150/13/8 “Odnosząc się do treści pisma z 18 czerwca 2013 roku i 20 czerwca 2013 roku dotyczącej udzielania się Tamary P. w środowisku pedofilskim i homoseksualnym oraz współpracy pedagoga Marka Rachowskiego ze Służbą Bezpieczeństwa, uprzejmie informuje, że wyjaśnienie tych kwestii leży poza Kompetencją Departamentu Podpisane: Zastępca Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości Iwona Łapińska
Biegli z RODK
Tamara P.
2014-09-30 Andrzej

 


Przeczytaj, jak gromadziła się grupa osób poszkodowanych przez RODK Sienna i co się dalej działo.