OZSS / RODK Przemyśl

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


OPINODAWCZY ZESPÓŁ SĄDOWYCH SPECJALISTÓW

Kierownik Alicja Sabatowska pok. 34,
tel. 016  676 13 06
rodk@przemysl.so.gov.pl
  1. Działalność Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów reguluje ustawa  z dnia 5 sierpnia 2015r.  o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U.2015, poz.1418 ).  Jego  zadaniem jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
  2. Zespół na zlecenie sądu prowadzi także mediacje, przeprowadza wywiady środowiskowe
    w sprawach nieletnich oraz prowadzi poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
  3. Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego w Przemyślu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.

 


2014 (archiwum)


RODZINNY OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO – KONSULTACYJNY
przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu

Kierownik
Rodzinnego Ośrodka Diagnostczyno – Konsultacyjnego
Iwona Praszkiewicz pok. 34,
tel. 016  676 13 06
rodk@przemysl.so.gov.pl

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Przemyślu jest jedną z najdłużej funkconujących tego typu placówek w Polsce – powstał w 1978 roku.

W Ośrodku pod kierunkiem mgr Iwony Praszkiewicz zatrudnieni są pedagodzy, psycholodzy i lekarz psychiatra.
RODK jest placówką specjalisyczną w zakresie diagnozy w sprawach nieletnich, opiekuńczych, małoletnich i innych sprawach rodzinnych.

Działa na zlecenie Sądu Okręgowego w Przemyślu oraz na podstawie postanowień Sądów Rejonowych w Jarosławiu oraz Przemyślu i Prokuratur Rejonowych w Przemyślu, Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie. Zadaniem placówki jest pomoc w należytym stosowaniu środków i metod wychowawczych oraz prawidłowym ich wykonywaniu poprzez:

  • przeprowadzanie badań pedagogicznych, psychologicznych, lekarskich i środowiskowych oraz wydawanie na ich podstawie opinii o nieletnich, małoletnich, ich rodzinach i opiekunach,
  • udzielanie pomocy specjalistycznej zakładom poprawczym i schroniskom dla nieletnich w zakresie opieki psychopedagogicznej nad wychowankami w przypadkach szczególnie skomplikowanych.

W opiniach dotyczących nieletnich określa się przyczyny i stopień demoralizacji oraz przedstawia propozycje co do zastosowania właściwego środka wychowawczego lub poprawczego.

Opinie dotyczące małoletnich przedstawiają ocenę aktualnej sytuacji wychowawczej dziecka, przyczyny i sposób jego reakcji na tę sytuację oraz wskazują warunki niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego i fizycznego osoby małoletniej.

Badaniami specjalistycznymi objęte są zarówno dzieci, jak i ich rodzice. Celem jest diagnoza ustalająca stopień zaburzenia związków uczuciowych w rodzinie i możliwość ich uzdrowienia.
Jednocześnie prowadzona jest praca psychoterapeutyczna wpływająca na rozładowanie konfliktów rodzinnych oraz uświadomienie skutków rozbicia rodziny.