OZSS / RODK Siedlce

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Siedlcach

ul. Kazimierzowska  31
08-110 Siedlce

mapka lokalizacji  

Godziny urzędowania:
(poniedziałek- piątek) 8.00 – 18.00

Telefon: +48 25 632-60-87
e-mail: ozss@siedlce.so.gov.pl

 

Status prawny i forma działania jednostki.

z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2015r., poz.1418)  rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach utworzony został z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS poz. 260)
Kierownik Zespołu: Józef Wróbel

 • Zadaniem Zespołu jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.
 • Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.
 • Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.

 


2014 (archiwum)


RODZINNY OŚRODEK

DIAGNOSTYCZNO-KONSULTACYJNY  W  SIEDLCACH
ul. Wojska Polskiego 34A (budynek przychodni stomatologicznej ADENT – 1 piętro)
08-110 Siedlce
Godziny urzędowania:
(poniedziałek- piątek) 8.00 – 17.00Telefon: +48 25 632-60-87
Status prawny i forma działania jednostki.
      Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Siedlcach powołany został zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie utworzenia rodzinnych środków diagnostyczno-konsultacyjnych  (Dz. Urz. Min. Spr. z 2001 r., Nr 1, poz. 6).
      Organizację oraz zasady działania Ośrodka określa rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacynych (Dz. U. z 2001 r., Nr 97, poz. 1063). Ośrodek działa przy Sądzie Okręgowym w Siedlcach i na obszarze jego właściwości. Pod względem finansowym Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno- Konsultacyjny w Siedlcach stanowi jednostkę budżetową Skarbu Państwa. Kierownik Ośrodka dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi z funduszu Sądu Okręgowego w Siedlcach, określonymi w planie finansowym jednostki.
Przedmiot działania i kompetencje.
      Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania demoralizacji.
Do zadań ośrodka należy:
 • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora;
 • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu;
 • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd;
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu;
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.
Osoby sprawujące najwyższe funkcje.Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego w Siedlcach – Józef Wróbel
     Kierownik organizuje i kontroluje pracę pracowników ośrodka, bezpośrednio uczestniczy w realizacji zadań diagnostyczno- opiniodawczych, poradnictwie i konsultacjach zgodnie z posiadaną specjalizacją zawodową, a także kieruje pracą i kontroluje działalność filii ośrodka.
Kierownik Ośrodka w szczególności:
 • ustala zakres obowiązków pracowników;
 • prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;
 • dysponuje środkami finansowymi wydzielonymi z funduszu sądu okręgowego, określonymi w planie finansowym ośrodka;
 • ustala należność za opinie;
 • zaspokaja w miarę posiadanych środków potrzeby socjalne pracowników;
 • zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
 • wykonuje czynności wynikające ze stosunku pracy wobec osób zatrudnionych w ośrodku;
 • dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników;
 • sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny, w tym dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych;
 • reprezentuje ośrodek na zewnątrz.

Ewidencje, rejestry i archiwa ROD-K w Sielcach:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd;
 • kontrolkę wezwań sądowych;
 • terminarz zajęć w ośrodku;
 • dziennik korespondencyjny;
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty;
 • książkę ewidencji spraw;
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych;
 • alfabetyczny wykaz osób badanych;
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

Komentarze z www.dajwlape.pl

zmoderowany dali sobie rade… opisali stan faktyczny ale wnioski bzdurne…
Biegli z RODK
Lidia Kielak
Barbara Mitkowska
Marzena Michałek
2012-08-17
zmoderowany Ciężko powiedzieć czy pozytyw, czy negatyw. Z opinii mojej osoby jestem zadowolony, ale wg mnie źle zaopiniowała matkę. Opinii nie zaskarżyłem, więc neutral z nastawieniem na pozytyw. Gdybym miał polecić Marzenę Michałek jako psychiatrę, to bym ją polecił.
Biegli z RODK
Marzena Michałek
2013-02-20
zmoderowany Ten osrodek w ogole ma opinie o niebo lepsza niz pozostale RODKi. Moge powiedziec tyle, ze kadra nie klamie w opiniach. To co widzieli, to opisza.
Biegli z RODK
Barbara Mitkowska
2013-06-10
zmoderowany wyjątkowo stronnicze, bez uwzględnienia dobra dzieci a dbanie wyłącznie o swoje interesy -czytaj: pieniązde.Nigdy tam nie zgadzajcie się iść
Biegli z RODK
2013-11-20