OZSS / RODK Zawiercie

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zawierciu

adres: ul. Mrzygłodzka 35 42-400 Zawiercie

kierownik Elżbieta Noszczyk

tel. 32 67-03-442
fax 32 67-03-442
e-mail: ozss_zawiercie@czestochowa.so.gov.pl

od poniedziałku do piątku godz. 730 do godz. 1530

Do zadań zespołu należy:

  1. sporządzanie na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich,
  2. prowadzenie mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny w Zawierciu

adres: ul. Mrzygłodzka 35 42-400 Zawiercie

kierownik Elżbieta Noszczyk

tel. 32 67-03-442

fax 32 67-03-442

od poniedziałku do piątku godz. 730 do godz. 1530

 

Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich w zakresie przeciwdziałania demoralizacji.
Do zadań Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno – Konsultacyjnych należy:

  • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
  • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz.U. Nr 56, poz. 591 z późn. zm.),
  • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
  • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
  • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony i umacniania rodziny.

Koszty działalności Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego pokrywane są w całości z budżetu Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych badanych osób lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie właściwego sądu lub prokuratury.