Głos „drugiej strony”, czyli Związek Zawodowy Pracowników RODK. Kto kłamie? RODK czy Ministerstwo?

Żaden psycholog w Polsce nie ma prawa do wykonywania zawodu → oryginal
Potwierdzają to m.in. 3 pisma z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:

  • nie funkcjonuje w praktyce a samorząd zawodowy psychologów nie został utworzony….. Nie jest tkaże możliwe przekazanie kopii Kodeksu Etyki Zawodowej, ponieważ nie został uchwalony… W rezultacie psychologowie nie mogą uzyskać potwierdzeniaprawa wykonywania zawodu…” → oryginal
  • „nie mogą uzyskać potwierdzenia prawa wykonywania zawodu…. jedynie legitymują się tytułem magistra…  → rodk ministerstwo pismo 3
  •  „liczne wady prawne…, nie zostały powołane organy samorządu zawodowego” → izby regionalne psychologow
  • „psychologowie nie mogą uzyskać zaświadczenia o wpisie na listę psychologów” →  zawod psychologa

Tymczasem Związek Zawodowy RODK publikuje na swojej stronie:
(źródło: www.zwiazekrodk.org.pl)

Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno- Konsultacyjne – informacje podstawowe.

Zadania:

W RODK-ach zatrudnieni są pedagodzy, psycholodzy i psychiatrzy, a ich zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytania jakie stawia organ zlecający badanie, którym jest sąd. Pytania te dotyczą najczęściej stopnia demoralizacji nieletnich, propozycji odnośnie zastosowania środka wychowawczego, rozwoju dziecka, jego więzi emocjonalnych z opiekunami, predyspozycji opiekuńczo-wychowawczych rodziców małoletnich, propozycji kontaktów dziecka z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej nad nim pieczy. Efektem pracy jest pisemna opinia, która trafia do zleceniodawcy. W centrum zainteresowań specjalistów pracujących w RODK jest dziecko, a eksperci kierując się w szczególności jego dobrem proponują decyzję o wyborze sposobu rozwiązania sytuacji problemowej.

Odpowiedzialność:

Zakres działania i organizacji rodzinnych ośrodków diagnostyczno- konsultacyjnych reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001 roku Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1063. Rozporządzenie określa jakie kwalifikacje powinny spełniać osoby zatrudnione w RODK, kto sprawuje nadzór nad wykonywaną pracą, a także wskazuje wzór opinii. Sposób przeprowadzenia badań w RODK opiera się na wytycznych w opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości standardach opiniowania w RODK. Ośrodki  monitorowane są przez Nadzór Pedagogiczny istniejący przy sądach okręgowych. Ponadto zatrudnieni w RODK-ach psycholodzy za swoją pracę zawodową ODPOWIADAJĄ zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2001 roku o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów 🙂