Kiedy sąd zleca “badania” OZSS ?

  • w sytuacjach konfliktu między rozwiedzionymi rodzicami małoletnich o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, formę i sposoby kontaktu z drugim rodzicem, dziadkami,
  • w sprawach opiekuńczych wszczynanych z urzędu, gdy osoby sprawujące pieczę nad dziećmi nie wypełniają podstawowych obowiązków rodzicielskich, oraz na wniosek stron o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • w sprawach o umieszczenie małoletnich w rodzinie zastępczej, o rozwiązanie rodziny zastępczej,
  • w sprawach o przysposobienie,
  • w sprawach z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

  • Ustawa o OZSS przyznaje OZSS nowe zadania (np. prowadzenie mediacji, wywiadów środowiskowych czy poradnictwa specjalistycznego). Jednak oprócz tych ogólnych stwierdzeń ustawa nie reguluje szczegółowo zasad wykonywania tych zadań. Przykładowo, w odniesieniu do prowadzenia mediacji, projekt nie stwarza żadnych narzędzi, które mają służyć jego realizacji. Z projektu ustawy nie wynika również w jakiej formie i w jakim zakresie OZSS będą udzielały porad specjalistycznych.