Prokurator Generalny Seremet ZIGNOROWAŁ MILION poszkodowanych. Wnosił by ukradzione dzieci zostały u złodziei.

W swoim wniosku PG VII TKw 38/12 Prokurator Generalny Seremet wnosił by ukradzione dzieci pozostały u złodziei →  seremet wniosek do tk

  • „Dodatkowego rozważenia wymagają skutki ewentualnego stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności zaskarżonej regulacji z Konstytucją. Należy bowiem mieć na uwadze wartości związane z cechą prawomocności orzeczeń wydanych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, a zwłaszcza dobro małoletnich dzieci, co przemawiałoby za objęciem ich ochroną przez wyłączenie możliwości stosowania art. 190 ust. 4 Konstytucji.”
  • Art. 190 ust. 4 Konstytucji: „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją, umową międzynarodową lub z ustawą aktu normatywnego, na podstawie którego zostało wydane prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczna decyzja administracyjna lub rozstrzygnięcie w innych sprawach, STANOWI PODSTAWĘ do wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub innego rozstrzygnięcia na zasadach i w trybie określonych w przepisach właściwych dla danego postępowania.”

 

Prokurator Generalny zignorował krzywdę miliona osób (dzieci, rodziców, dziadków) krzywdzonych przez RODK przez 33 lata.

  • PG Seremet bronił system (tzw. wymiar sprawiedliwości, skarb państwa), który mu płacił, a nie ludzi, których powinien bronić.
  • O wyroku TK U6/13 sądy nie poinformowały poszkodowanych, choć są w posiadaniu ich danych.

 

Prokurator Generalny Seremet też nie poinformował pokrzywdzonych.
Zgodnie z swoim zamiarem popełnienia przestępstwa opisanym w swoim wniosku PG VII TKw 38/12:

  • Nie wzruszać wyroków.
  • Nich ukradzione dzieci zostaną u złodziei.