Trybunał Konstytucyjny NIE POINFORMOWAŁ 300 000 – 1 000 000 poszkodowanych ofiar RODK (sądów okręgowych).

RODK ustanowiono w stanie wojennym. Tego samego dnia pojawiły się ustawy o bumelantach i alkoholikach.

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o RODK (postępowanie w sprawach nieletnich) → oryginal
 • “nieletni” to sformułowanie z kodeksu karnego (nieletni przestępcy)

Przez 32 lata do RODK wysyłano w sprawach rodzinnych “małoletnich” (kodeks cywilny), czyli niewinne dzieci.

 • na “badania” do RODK wysyłały sądy rejonowe i okręgowe (rozwody), czyli sprawcą jest wypłacalny skarb państwa
 • za “badania” płacono średnio 550 zł
 • bezprawnie “przebadano” 300 – 500 tysięcy dzieci (decyduje “dzietność”)

To nie “komuniści”. To “wolna i demokratyczna” III RP “badała” dzieci w RODK przez 26 lat.

9 lipca 2013 prokurator generalny napisał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego → oryginal.
Prokurator generalny Seremet (będzie zawiadomienie o jego przestępstwie) “zapomniał” wnosić by:

 • Zwrócić opłaty pobrane za bezprawne “badania” w RODK (550 zł)
 • Poinformować poszkodowanych o bezprawności “badań” RODK by umożliwić im roszczenia za bezprawne badania (100 000 zł)

Wprost przeciwnie: Seremet wnosił by nie wzruszać wyroków. By ukradzione dzieci zostały u złodziei 😉

Trybunał Konstytucyjny się nie śpieszył (odwrotnie niż we własnych sprawach z grudnia 2015)

28 października 2015 zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie RODK → oryginal

 • Uznano działalność RODK w sprawach opiekuńczych (o opiekę, rozwody) za niezgodne z Konstytucją RP
 • “Zapomniano” 😉 poinformować poszkodowanych by nie mogli wzruszać wyroków i nie dochodzili zadośćuczynień.
 • „Prawomocność orzeczeń wydanych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w których zasięgnięto opinii RODK, a nade wszystko dobro małoletnich dzieci, przemawiają – zdaniem Prokuratora Generalnego – za wyłączeniem możliwości stosowania w tych sprawach art. 190 ust. 4 Konstytucji.”
  • komentarz: „Dobro małoletnich dzieci” zostało naruszone bezprawnymi badaniami w RODK, co potwierdził Trybunał. Trwało to 32 lata. Od 1982 (stan wojenny). Dobro dzieci należy przywrócić. Krzywdom zadośćuczynić.
 • „Trafnie podniósł Minister Sprawiedliwości, że zlecenie RODK przez sąd przeprowadzenia badania i sporządzenia opinii dotyczącej małoletniego jest czynnością postępowania dowodowego. Opinie te są tylko jednym z wielu elementów postępowania dowodowego i podlegają swobodnej ocenie sądu zgodnie z dyrektywami przewidzianymi w art. 233 k.p.c. W konsekwencji niniejszy wyrok nie daje podstaw do wznowienia postępowań w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, w których sądy zasięgnęły opinii rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.”
  • komentarz: Skąd TK wie, że w setkach tysięcy wyroków opinie RODK były „tylko jednym z wielu”? Sprawdził to? Czy słowa „tylko jednym z wielu” napisano w oparciu o analizę setek tysięcy wyroków z 32 lat? Czy słowa „tylko jednym z wielu” są uogólnieniem użytym by nie wzruszać wyroków, nie ośmieszać resortu sprawiedliwości i nie płacić zadośćuczynień?
  • komentarz: Wręcz przeciwnie. W większości spraw opinia RODK była prawdopodobnie jedyną opinią biegłych. I decydującą.
  • komentarz: Rolą TK jest sprawdzanie zgodności z konstytucją, a nie opinie wzięte z powietrza i blokowanie roszczeń. Jest to przestępstwo przekroczenia uprawnień stypizowane w art. 231 kodeksu karnego.

 

Trybunał Konstytucyjny, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw obywatelskich nie poinformowały poszkodowanych bezprawnymi badaniami RODK.

 • Nie poinformowano osób, które były „badane” w RODK o wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
 • Pozbawiono ofiary RODK możliwości reakcji na wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
 • Czas na złożenie skargi/apelacji liczy się od dnia wyroku TK o którym prawie nikt nie wie.

Polskie sądy przez 32 lata popełniały przestępstwa.