Kierownik OZSS (teoria).

Kierownik organizuje i kontroluje pracę pracowników ośrodka, bezpośrednio uczestniczy w realizacji zadań diagnostyczno-opiniodawczych, poradnictwie i konsultacjach zgodnie z posiadaną specjalizacją zawodową.

  • Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie ośrodka.
  • Jeżeli względy zdrowotne lub wychowawcze osób badanych za tym przemawiają, badania mogą być przeprowadzone poza siedzibą ośrodka.
  • Kierownik ośrodka niezwłocznie po otrzymaniu skierowania na badania wraz z aktami sprawy wyznacza termin badania i nadzoruje sprawność ich przeprowadzenia.
  • Wezwania na badania doręcza się przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W razie potrzeby wezwania można dokonać telefonicznie.
  • O niestawiennictwie osób wezwanych na badania ośrodek powiadamia sąd.
  • Jeżeli zachodzi potrzeba aktualizacji informacji zawartych w dokumentacji osób badanych, kierownik może zwrócić się do sądu o zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
  • Akta sprawy zwraca się niezwłocznie po ich analizie.

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania.

Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że sąd postanowi inaczej.

Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię sądowi niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.