OZSS / RODK Biała Podlaska

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Białej Podlaskiej
Kierownik Ośrodka: Ewa Kochan
tel./fax: +48 83 3434503
ul. Brzeska 20/22
21-500 Biała Podlaska
email: ozss-bialapodlaska@lublin.so.gov.pl

Status prawny i forma działania jednostki.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2015r., poz.1418)  rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stają się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów.

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie utworzony został z dniem 1 stycznia 2016 roku na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. MS poz. 260)

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny

Ewa Kochan – kierownik

Informacja o pracy Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Białej Podlaskiej

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny w Białej Podlaskiej funkcjonuje od 15.08.1980r. RODK prowadzi działalność diagnostyczną i poradnictwo w sprawach nieletnich i rodzinnych na zlecenie sądu. W tutejszym Ośrodku zatrudnionych jest 5 psychologów, 3 pedagogów, lekarz pediatra, lekarz psychiatra oraz pracownicy administracyjni.  Zespoły biegłych po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w aktach sprawy, rozmowie z uczestnikami postępowania oraz po przeprowadzeniu badań metodami standaryzowanymi opracowują pisemną opinię odnoszącą się do tez sądowych, w szczególności:

 

  • w sprawach opiekuńczych wszczynanych z urzędu, gdy osoby sprawujące pieczę nad dziećmi nie wypełniają podstawowych obowiązków rodzicielskich, oraz na wniosek stron o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • w sytuacjach konfliktu między rozwiedzionymi rodzicami małoletnich o ustalenie miejsca zamieszkania dzieci, formę i sposoby kontaktu z drugim rodzicem, dziadkami,
  • w sprawach o umieszczenie małoletnich w rodzinie zastępczej, o rozwiązanie rodziny zastępczej,
  • w sprawach o przysposobienie,
  • w sprawach z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 

Nadto pracownicy ośrodka prowadzą mediacje rodzinne oraz udzielają porad specjalistycznych z zakresu szeroko pojętej wiedzy psychologicznej i pedagogicznej dla szerokiego grona zainteresowanych (bez skierowania sądowego).

Rokrocznie zwiększa się liczba diagnozowanych spraw, a także ich złożoność i problemowość. W bieżącym roku przez okres trzech pierwszych kwartałów, tj. do końca września zdiagnozowano w tutejszym Ośrodku – 207 spraw .

Należy podkreślić, iż diagnoza psychologiczna i pedagogiczna prowadzona w placówce w przypadku nieletniego odnosi się do jego predyspozycji intelektualnych, cech osobowościowych, zasobu umiejętności szkolnych, jak również jego rodziny, funkcjonowania w środowisku szkolnym, rodzinnym i rówieśniczym, ponadto obejmuje również prognozę jego dalszego funkcjonowania oraz zalecenia do dalszej pracy w ramach zajęć indywidualnych, grupowych, czy ewentualnie kierunków prowadzonego nadzoru kuratorskiego.

W przypadku opiniowania i diagnozowania spraw opiekuńczych, spraw rozwodowych, czy też dotyczącej kontaktów małoletnich dzieci z rodzicami w sytuacji rozstania rodziców diagnozie podlegają zarówno predyspozycje osobowościowe każdego z uczestników, ich kompetencje wychowawcze, możliwości rozwojowe oraz wzajemne więzi emocjonalne.

Naczelną zasadą obowiązującą w opiniowaniu jest działanie i ochrona małoletnich przed wszelkimi symptomami nieprawidłowych oddziaływań wychowawczych, zabezpieczenie w miarę możliwości optymalnych warunków ich rozwoju i wzrastania, zapobieganie demoralizacji nieletnich i określanie możliwości ich resocjalizacji.

Charakter  i specyfika spraw opiniowanych w Ośrodku pozostaje w ścisłej korelacji ze zmianami zachodzącymi w otoczeniu i środowisku między innymi: brakiem pracy powodującym destabilizację życia rodzinnego, tzw. eurosieroctwem, wzrostem rozwodów, szerzeniem się alkoholizmu, narkomanii, uzależnień od gier komputerowych, Internetu, obniżaniem się wieku młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem, wczesnym podejmowaniem przez nich inicjacji alkoholowej i seksualnej.

Praca merytoryczna w Ośrodku wymaga dużej wiedzy merytorycznej, doświadczenia zawodowego, kompetencji osobistych w tym  empatii oraz nawiązywania profesjonalnych relacji z uczestnikami.

RODK mieści się w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej. Jeden z gabinetów diagnostycznych w Ośrodku przystosowany jest do wysłuchania małoletnich świadków w sprawach karnych. Pokój wyposażony jest zgodnie z obowiązującymi wymogami i standardami, łącznie z tzw. lustrem weneckim i możliwością monitorowania zachowań dziecka w drugim pomieszczeniu. Jest to tzw. „Przyjazny pokój przesłuchań dzieci”.

W bieżącym roku tutejszy Ośrodek obchodzi trzydziestolecie swojego funkcjonowania. Na przestrzeni lat zmieniła się istotnie zarówno liczba opiniowanych spraw, jak i ich charakter, co związane jest z zasygnalizowanymi wcześniej zmianami funkcjonowania rodziny, jak i otaczającymi nas warunkami zewnętrznymi.