OZSS / RODK Kalisz

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Kierownik OZSS

Biedka Grażyna

ul. Wał Staromiejski 8a
62-800 Kalisz

tel. 62 765 77 04
fax. 62 765 77 04
E-mail: ozss@kalisz.so.gov.pl  

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: sekretariat w godz. 715 – 1515

Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

– ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1418)

– zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów ( Dz. Urz. z 2015r. poz. 260)

Zadaniem Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów jest sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

Zespoły na zlecenie sądu prowadzą także mediacje, przeprowadzają wywiady środowiskowe w sprawach nieletnich oraz prowadzą poradnictwo specjalistyczne dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Zespoły mogą współdziałać z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu.
W skład zespołu wchodzą specjaliści w zakresie psychologii, pedagogiki, pediatrii, medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży.

Specjalista, uczestnicząc w wykonywaniu czynności, o których mowa wyżej jest niezależny.

Prezes sądu okręgowego nie może wydawać specjalistom poleceń dotyczących wykonywania czynności, w których są niezależni.

Zespół sporządza opinie dla sądów i prokuratorów w obszarze właściwości sądu okręgowego, w którym działa, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może sporządzić opinię dla sądów i prokuratorów spoza jego obszaru właściwości.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach obszarem właściwości zespołu może być część obszaru właściwości sądu okręgowego.

Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi zespoły oraz ustala ich obszar właściwości, kierując się potrzebą zapewnienia racjonalnej organizacji pracy oraz dostosowaniem ich liczby do obszaru właściwości sądu okręgowego lub jego części.
Czynności z zakresu prawa pracy dla kierownika zespołu i specjalistów zespołu wykonuje Prezes Sądu Okręgowego.

 


2014 (archiwum)


Kierownik RODK

Biedka Grażyna

ul. Wał Staromiejski 8a
62-800 Kalisz

tel. 62 765 77 04
fax. 62 765 77 04
E-mail: rodk@kalisz.so.gov.pl

Miejsce i godziny przyjmowania interesantów: sekretariat w godz. 715 – 1515

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przeprowadza badania pedagogiczne, psychologiczne oraz lekarskie i na ich podstawie wydaje opinie. Badania przeprowadza się wyłącznie na zlecenia sądów i prokuratury. Ośrodek wydaje opinie w sprawach:- rozwodowych/ separacji- opiekuńczych- nieletnich Opinie wydaje zespół badający, tj. pedagog, psycholog a w razie potrzeby lekarz psychiatra. Zawarte są w nich informacje zgodne z tezą organu zlecającego badania.

Diagnoza w sprawach rozwodowych/ separacji obejmuje:

• ustalenie więzi uczuciowych łączących badane osoby
• charakterystykę psychologiczną badanych
• specyfikę wzajemnych relacji wynikających z sytuacji rodzinnych
• określanie predyspozycji opiekuńczo wychowawczych rodziców
• analizę konfliktu małżeńskiego
• mediacje rodzinne mające na celu pogodzenie małżonków lub rozwiązanie sytuacji spornych w rodzinie.

Diagnoza w sprawach opiekuńczych obejmuje:

• charakterystykę środowiska rodzinnego, atmosfery wychowawczej i związków uczuciowych łączących badane osoby
• poziom dysfunkcyjności rodziny,- predyspozycje wychowawcze rodziców, opiekunów małoletnich dzieci
• formy i częstotliwość kontaktów małoletnich z rodzicami i dziadkami
• miejsca pobytu małoletnich
• predyspozycji wychowawczych, kandydatów na rodzinę zastępczą lub adopcyjną.

Diagnoza w sprawach nieletnich obejmuje:

• diagnozowanie środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego
• ocenę wydolności wychowawczej środowiska rodzinnego
• ocenę poziomu intelektualnego nieletniego
• charakterystykę osobowości nieletniego z uwzględnieniem uwarunkowań psychospołecznych, więzi uczuciowych oraz oceny systemu norm i wartości
• wypowiedzi w kwestii uzależnień nieletniego
• zalecenia dotyczące kierunków dalszych działań wychowawczych wobec nieletniego z uwzględnieniem propozycji dotyczących stosowania odpowiedniego środka wychowawczego lub poprawczego.

Badania prowadzone w RODK maja na celu udzielenie wyczerpujących informacji na tezy zleceniodawców i zmierzają do tego, by umocnić rodzinę, poprawić jej funkcjonowanie, korygować błędy wychowawcze, rozładowywać konflikty rodzinne a przede wszystkim dbać o ochronę interesów dziecka.