OZSS / RODK Łomża

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

Kierownik Zespołu: Bogumiła Solarczyk

home adres: 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 2
teltelefon: 86 216 42 40 wew. 108
mail email: ozss@lomza.so.gov.pl
Godziny pracy zespołu:

zegar poniedziałek – piątek: 7.30 – 15.30

 

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2015 r., poz.1418), w myśl której rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne stały się opiniodawczymi zespołami sądowych specjalistów, zwane „zespołami”, działającymi  w strukturze sądów okręgowych.

Zgodnie z ustawą zadaniem zespołu jest:

  1. sporządzanie, na zlecenie sądu lub prokuratora, opinii w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich;
  2. prowadzenie na zlecenie sądu mediacji, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w sprawach nieletnich oraz prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla małoletnich, nieletnich i ich rodzin.

Stosownie do treści ustawy Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Łomży stał się Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Łomży dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łomży.

Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działalnością zespołu w zakresie:

  1. przestrzegania standardów metodologii opiniowania i procedury badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich, a także terminowości sporządzania opinii;
  2. wykonywania czynności, o których mowa w pkt 2 zadań.

Zwierzchnikiem służbowym kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów jest prezes sądu okręgowego.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno Konsultacyjny

Kierownik Ośrodka: Bogumiła Solarczyk

  • adres: 18-400 Łomża, ul. Dworna 16C
  • telefon: 86 215 42 66, 86 215 42 68
  •  email: rodk@lomza.so.gov.pl