OZSS / RODK Mława.

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


II OPINIODAWCZY ZESPÓŁ SĄDOWYCH SPECJALISTÓW

z siedzibą w Mławie dla obszaru właściwości sądów rejonowych w Ciechanowie, Mławie i Płońsku.

Alina Kołakowska – kierownik

ul. Reymonta 3
06-500 Mława

tel./fax (023)654-88-80

fax (023)654-88-85
e-mail: ozss.mlawa@plock.so.gov.pl

 

 


2014 (archiwum)


Sąd Okręgowy w Płocku –RODK w Mławie

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny w Mławie

Reymonta 3
06-500 Mława

tel./fax 23 654 88 80

centrala tel. 23 654 89 00

e-mail rodkmlawa@plock.so.gov.pl 

 

Godziny urzędowania

Poniedziałek – od 8.00 do 18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek – od 8.00 do 16.00

 

Status prawny lub forma prawna jednostki

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny zostały utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.12.1996r. w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1063).

Organizacja ośrodka

Obszarem działania Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno – Konsultacyjnego  w Mławie jest obszar właściwości Sądu Okręgowego w Płocku.

Kierownik Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno- Konsultacyjnego
w Mławie – Katarzyna Manista, tel./fax  23 654 88 81.

Kierownik organizuje i kontroluje pracę pracowników ośrodka, bezpośrednio uczestniczy w realizacji zadań diagnostyczno-opiniodawczych, poradnictwie i konsultacjach zgodnie z posiadaną specjalizacją zawodową.

Zakres działalności ośrodka

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie przeciwdziałania
i zapobiegania demoralizacji.

Do zadań ośrodka należy:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 2. prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie sądu,
 3. sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 4. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 5. współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką ochrony
  i umacniania rodziny.

Zasady działania ośrodka

 • Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie ośrodka.
 • Jeżeli względy zdrowotne lub wychowawcze osób badanych za tym przemawiają, badania mogą być przeprowadzone poza siedzibą ośrodka.
 • Kierownik ośrodka niezwłocznie po otrzymaniu skierowania na badania wraz z aktami sprawy wyznacza termin badania i nadzoruje sprawność ich przeprowadzenia.
 • Wezwania na badania doręcza się przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W razie potrzeby wezwania można dokonać telefonicznie.
 • O niestawiennictwie osób wezwanych na badania ośrodek powiadamia sąd.
 • Jeżeli zachodzi potrzeba aktualizacji informacji zawartych w dokumentacji osób badanych, kierownik może zwrócić się do sądu o zlecenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
 • Akta sprawy zwraca się niezwłocznie po ich analizie.

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania.

Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że sąd postanowi inaczej.

Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię sądowi niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.

Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd,
 • kontrolkę wezwań sądowych,
 • terminarz zajęć w ośrodku,
 • dziennik korespondencyjny,
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty,
 • książkę ewidencji spraw,
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych,
 • alfabetyczny wykaz osób badanych,
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

Teczki spraw kierowanych do ośrodka powinny zawierać:

 • numer ewidencyjny ośrodka,
 • sygnaturę akt sądowych,
 • dane personalne osób, których dokumentację zawierają,
 • protokoły działań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych,
 • kopie sporządzonych opinii,
 • kopie rachunków wystawionych z tytułu prowadzonych działań.

 

Katarzyna Manista Kierownik RODK-psycholog. Pracuje zawodowo od 1993 roku. Specjalizuję się w pracy diagnostycznej, konsultacyjnej i terapeutycznej w sprawach rodzinnych z problemem uzależnień przemocy domowej, zajmuję się też diagnozą trudności szkolnych u dzieci i młodzieży oraz doradztwem dla rodziców i nauczycieli
Beata Szymańska- Małek Psycholog. Pracuję zawodowo od 1981 roku. W placówkach oświatowych: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Ośrodek Adopcyjny, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
Mam wieloletnie doświadczenie w diagnozie problemów indywidualnych rodzinnych. Prowadzę konsultacje, mediacje, terapię indywidualną i rodzinną.
Jestem trenerem III stopnia PTP. Lubię ludzi i siebie. Zachwyca mnie przyroda – najbardziej góry.
Dorota Bielas Psycholog, ukończyłam 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia – specjalność kliniczna UMCS w Lublinie. Doświadczenia zawodowe zdobywałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej, kolegium nauczycielskim, przedszkolu, gabinecie prywatnym, ośrodku pomocy psychologicznej dla młodzieży.Ukończyłam Studium Psychologicznej Pomocy Rodzinie prowadzone przez psychoterapeutów PTP, szkolenie całościowe z zakresu mediacji rodzinnych, szkolenie trenerskie Treningu Zastępowania Agresji, wieloletnie szkolenie z zakresu profilaktyki zaburzeń zachowania i uzależnień, warsztaty przygotowujące do prowadzenia tzw. Szkoły dla Rodziców. Aktualnie uczestniczę w podyplomowym szkoleniu psychoterapeutycznym atestowanym przez PTPsychiatryczne i rekomendowanego przez PTPsychologiczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów.  Oprócz diagnozowania i opiniowania prowadzę warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Pracuję zawodowo od 1995 roku.
Anna Krowiranda Pedagog – diagnosta i terapeuta. Pracuję zawodowo od 1987 roku.  Trener II stopnia PTP. Zależy mi na rozszerzeniu działań placówki. Oprócz diagnozy i opiniowania prowadzę terapię indywidualną i rodzinną, zajmuję się również szkoleniem kuratorów sądowych w zakresie systemowej pomocy rodzinie oraz pracy z nieletnimi z zaburzeniami zachowania. Od lat prowadzę szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów w zakresie szeroko rozumianych umiejętności pracy z ludźmi. Lubię swoją pracę i ludzi, z którymi pracuję.
Joanna Nowakowska Pedagog. Pracuję zawodowo od 1982 roku w różnych placówkach oświatowych – Pogotowie Opiekuńcze, Ośrodek Adopcyjny, Dom Dziecka. Pełniłam rolę kuratora społecznego, a od kilku lat  zawodowego. Mam wieloletnie doświadczenie w diagnozie problemów indywidualnych rodzinnych, które uzupełniam w ramach profesjonalnych szkoleń.
Jestem rzetelna w tym co robię i lubię swoją pracę.
Alina Kołakowska Jestem pedagogiem-terapeutą. Pracuję zawodowo od 1988 roku. Zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną. Pracowałam jako dokumentalistka w muzeum oraz jako nauczyciel. Ostatnio zajmuję się również pracą w instytucjach pozarządowych, gdzie mogę realizować swoje nowatorskie pomysły. Bardzo lubię modyfikować oraz urozmaicać swoje metody pracy, wdrażać nowe zadania.
Renata Czarnecka Pedagog w RODK Mława. Absolwentka Psychologii i Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku na kierunku terapia pedagogiczna. W ciągu wieloletniego stażu odbyłam praktykę pedagogiczną jako nauczyciel nauczania początkowego w klasie integracyjnej, nauczyciel klas 0-III w Pogotowiu Opiekuńczym oraz jako wychowawca i pedagog terapeuta w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.
Lubię przyrodę, szczególnie dzikie, nieznane tereny. Interesuję się architekturą wnętrz i ogrodów.
Pracuję zawodowo od 1997 roku.
Sławomir Pusz Lekarz specjalista psychiatra. Pracuję zawodowo od 1993 roku. Doświadczenia zdobyte w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie, w tym na kierowniczych stanowiskach (z-ca Dyrektora Szpitala, Ordynator). Obecnie czynnie praktykujący lekarz. Lubię to co robię i lubię swoich pacjentów.
Renata Płoska Referent ds.RODK. Pracuję zawodowo od 1992 roku.. Wcześniej pracowałam w Sądzie jako sekretarz sądowy, od dziesięciu lat pełnię funkcję kuratora społecznego. Obecnie zajmuję się prowadzeniem sekretariatu ROD-K (wykorzystuję szeroką znajomość zagadnień z zakresu praktyki sądowej – przepisy o wewnętrznej organizacji i działach administracji sądowej, które są bardzo pomocne w mojej obecnej pracy).
Bardzo lubię swoją pracę.