OZSS / RODK Tarnów. “Kojarzy mi się z filmem Przesłuchanie”.

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów przeprowadza badania pedagogiczne, psychologiczne oraz lekarskie wyłącznie na zlecenia sądów i prokuratury i na ich podstawie wydaje opinie. Zespół wydaje opinie w sprawach: rozwodowych/ separacji – opiekuńczych – nieletnich. Opinie wydaje zespół badający, tj. pedagog, psycholog a w razie potrzeby lekarz psychiatra. Zawarte są w nich informacje zgodne z tezą organu zlecającego badania.

Osoby:
Kierownik – psycholog Lilianna Jasiak
Pedagodzy – Monika Urbaś, Ewa Gołąb-Rajch
Psycholodzy – Grażyna Brożyńska, Bernadeta Żołądź
Sekretarz – Agata Baran

Status prawny lub forma prawna jednostki:

Skarb Państwa — jednostka organizacyjna Sądu Okręgowego w Tarnowie . Działa na podstawie ustawy  z dnia 5 sierpnia 2015r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów  (Dz. U. z 2015r. poz. 1418).
Adres:

Sąd Okręgowy w Tarnowie  Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów   ul. Szujskiego 66 /III piętro 33-100 Tarnów

 • tel.: 14 688-75-90
 • e-mail: ozss@tarnow.so.gov.pl
 • godziny urzędowania:
  • poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
  • kierownik przyjmuje strony – wtorek -14:00 -16:00

Kontakt telefoniczny z OZSS, okresowo może być utrudniony z przyczyn niezależnych od Zespołu, leżących po stronie operatora. W takich sytuacjach prosimy o kontakt drogą mailową.

Diagnoza w sprawach rozwodowych/ separacji obejmuje:

 • ustalenie więzi uczuciowych łączących badane osoby
 • charakterystykę psychologiczną badanych
 • specyfikę wzajemnych relacji wynikających z sytuacji rodzinnych
 • określanie predyspozycji opiekuńczo wychowawczych rodziców
 • analizę konfliktu małżeńskiego

Diagnoza w sprawach opiekuńczych obejmuje:

 • charakterystykę formalnej i nieformalnej atmosfery wychowawczej i związków uczuciowych łączących badane osoby
 • określenie predyspozycji wychowawczych rodziców, opiekunów małoletnich dzieci
 • określenie formy i częstotliwość kontaktów małoletnich z rodzicami i dziadkami
 • ocenę predyspozycji wychowawczych kandydatów na rodzinę zastępczą lub adopcyjną.

Diagnoza w sprawach nieletnich obejmuje:

 • diagnozowanie środowiska rodzinnego, szkolnego i rówieśniczego
 • ocenę wydolności wychowawczej środowiska rodzinnego
 • ocenę poziomu intelektualnego nieletniego
 • charakterystykę osobowości nieletniego, systemu norm i wartości
 • wypowiedzi w kwestii uzależnień nieletniego
 • zalecenia dotyczące kierunków dalszych działań wychowawczych wobec nieletniego z uwzględnieniem propozycji dotyczących stosowania odpowiedniego środka wychowawczego lub poprawczego.

 


2014 (archiwum)


Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przeprowadza badania pedagogiczne, psychologiczne oraz lekarskie wyłącznie na zlecenia sądów i prokuratury i na ich podstawie wydaje opinie. Ośrodek wydaje opinie w sprawach: rozwodowych/ separacji – opiekuńczych – nieletnich. Opinie wydaje zespół badający, tj. pedagog, psycholog a w razie potrzeby lekarz psychiatra. Zawarte są w nich informacje zgodne z tezą organu zlecającego badania.

Osoby:

Kierownik Ośrodka – psycholog Lilianna Jasiak
Pedagodzy – Monika Urbaś, Ewa Gołąb-Rajch
Psycholodzy – Grażyna Brożyńska, Bernadeta Żołądź
Sekretarz – Agata Baran
Status prawny lub forma prawna jednostki:

Skarb Państwa — jednostka organizacyjna Sądu Okręgowego w Tarnowie . Działa na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno – konsultacyjnych (Dz. U. z 2001r. Nr 97, poz. 1063).Adres:

Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Tarnowie
ul. Szujskiego 66
33-100 Tarnów

 • tel.: 14 688-75-90
 • e-mail: rodk@tarnow.so.gov.pl
 • godziny urzędowania:
  • poniedziałek – czwartek – piątek 8:00 – 16:00
  • wtorek – środa 8:00 – 17:00
  • kierownik przyjmuje strony – wtorek -14:00 -16:00

Proszę, abyście przeczytali tą opinię dokładnie, ewentualnie poradzili coś

co ta osoba ma dalej zrobić. Co o tym sądzicie i o jakiś komentarz. Mnie jest brak słów – kojarzy mi się z filmem Przesłuchanie. Cytuję tą opinię za zgodą autora! Może znacioe jakieś miejsca, gdzie mógłby dostać wsparcie. (RODK – to Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny – ma na celu pomóc
rodzinie)

Racibórz , dnia 30-12-2002 roku

O P I N I A
w sprawie wniosku (mojego)
o pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnim Kamilem
Osoby badane :
1. ja, zamieszkały w Jastrzębiu Zdoju
2. moja była żona, zamieszkała koło Tarnowa tj. 250 km ode mnie
3. mój syn Kamil, obecnie mieszka u mnie
4. moja konkubina myszolinka, mieszka razem ze mną

I. Opinię wydano w związku z postanowieniem sądu z dnia 10 lipca 2002 roku na okoliczność “ustalenia związków emocjonalnych łączących małoletniego z każdym z rodziców z osobna, wniskodawcy z małoletnim oraz uczestniczki z małoletnim , ustalenia czy dobro małoletniego przemawia za powierzeniem
wniskodawcy bądź uczestniczce oraz ustalenia czy uczestnicy winni mieć zapewnionione prawo do kontaktów z małoletnim , w jaki sposób te kontakty powinny przebiegać”.

II.Opinię opracowano na podstawie akt sprawy Nsm ………………………. oraz badania psychologiczno-pedagogicznego przeprowadzonego dnia 3 grudnia 2002 roku.

Metody badań:

– analiza akt sprawy
– wywiad , rozmowa kontrolowana , obserwacja
– kwestionariusz dla rodziców wg. M. Ziemskiej
– inwentarz osobowości EPQ-R Eysencka
– test “Dwa domki” Szyryńskiego
– rysunki projekcyjne

III. Ogólne dane o rodzicach i ich stosunek do małoletniego.

Wniskodawca , (ja) lat 29 . Zatrudniony jest w prywatnej firmie (…) jako kierowca serwisant. Swoją sytuację materialną określa jako zadowalającą.

Wniskodawca wychowywał się w pełnej rodzinie , prawidłowo funkcjonującej. Z rodziną generacyjną do chwili obecnej pozostaje w pozytywnych relacjach. Może liczyć na jej pomoc i wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.

Badany w bezpośrednim kontakcie prezentuje się jako osoba przdsiębiorcza, zaradna, odporna na działanie stresu. Cechuje go naturalna ekspresja uczuć, otymistyczny stosunek do przyszłości.

Wnioskodawca czuje się związany emocjonalnie z małoletnim synem. Pozostaje z dzieckiem w bliskim kontakcie, potrafi zniżyć się do jego poziomu, nawiązywać wspólną zabawę, zaproponować atrakcyjne spędzanie czasu. W jego stosunku do syna niepokojaca jest skłonność do pomniejszania dotychczasowej
roli matki w życiu małoletniego, oraz nieuwzględnienie w swoich dążeniach potrzeb emocjonalnych syna zwiazanych z osobą matki.

Uczestniczka postępowania – konkubina wniskodawcy, (myszolinka), lat 24, studentka V roku pedagogiki. Nie ma stałego źródła utrzymania, pozostaje we wspólnym gospodarstwie z wniskodawcą.

Badana pozostaje w dobrym kontakcie z małoletnim Kamilem, wykazuje dobrą teoretyczną znajomość problemów wychowania. Jej więzi uczuciowe z małoletnim są jeszcze jednak słabo wykształcone, co wynika z krótkiego i ograniczonego jej udziału w życiu chłopca.

Uczestniczka postępowania – matka małoletniego, (moja była żona), lat 25, wykształcenie zawodowe – kucharz kelner. Nie ma stałego źródła utrzymania, pozostaje we wspólnym gospodarstwie z mężem (jej obecnym).

Badana poc hodzi z prawidłowo funkcjonującej rodziny, bez przejawów społecznej patologii. Gdy miała 14 lat zmarł jej ojciec. Do chwili obecnej pozostaje w dobrym kontakcie z matką i siostrami. Może liczyć na ich pomoc i wsparcie w trudnych dla siebie sytuacjach życiowych.

Uczestniczka postępowania jest osobą pogodną, otwartą na kontakty społeczne.
Cechuje ją spontaniczna ekspresja uczuć i optymistyczny stosunek do przyszłości.

Badana czuje się silnie zwiazana z małoletnim synem Kamilem. Poprzez czynny udział w życiu chłopca od jego urodzenia, utrwaliła bliską i silną więź psychiczną z nim. Aktualną rozłąkę z synem bardzo przeżywa, czuje sie skrzywdzona działaniami wniskodawcy. W bezpośrednim kontakcie z małoletnim matka potrafi okazać mu dużo ciepła i serdeczności. Dobrze zna i wyczuwa potrzeby indywidualne i rozwojowe syna. Docenia role i znaczenie ojca w jego życiu, lecz oczekuje od wnioskodawcy postawy wspódziałania a nie rywalizacji o uczucia dziecka.

IV. Aktualny stan stabilizacji życiowej stron.

Małoletni jest dzieckiem małżeńskim i uczestniczki postępowania. Małżeństwo to trawło ok. 3 lata do 1999 roku i zostało rozwiązane rozwodem dnia 28.06.2000 roku. Wyrokiem rozwodowym opieka nad dzieckiem została powierzona matce. Aktualnie wniskodawca jest zwiazany z nową partnerką – (myszolinką) l. 24. Zamieszkuje z nią i małoletnim w samodzielnym mieszkaniu. W przyszłości zamierza zalegalizować obecny związek, który ocenia jako udany i satysfakcjonujący. Chciałby aby w tej zrekonstruowanej rodzinie wychowywał się małoletni Kamil. Uczestniczka postepowania 10 listopada 2001 roku ponownie wyszła za mąż. Pozostaje ne utrzymaniu męża – (jej aktualnego) l.25 i zamieszkuje z nim w wydzielonym mieszkaniu w domu należącym do rodziny generacyjnej męża. Badana swoje małżeństwo ocenia jako stabilne i satysfakcjonujące. Pragnęłaby wychowywać w swojej nowej rodzinie małoletniego syna. Jest przekonana, że jej obecny mąż chciałby wraz z nią wychowywać Kamila.

V. Charakterystyka małoletniego.

Małoletni Kamil, lat 5 i 6 m-cy jest dzieckiem urodzonym z I ciąży o prawidłowym przebiegu, o czasie, siłami natury. Chłopiec urodził się zdrowy, a jego rozwój psychofizyczny w niemowlectwie i wczesnym dzieciństwie przebiegał bez zaburzeń. Aktualnie małoletni prezentuje adekwatny do wieku poziom rozwoju funkcji orientacyjno-poznawczych i sfery emocjonalno-społecznej. Chetnie i bez lęku nawiązuje kontakty społeczne.

Małoletni jest zwiazany uczuciowo z obojgiem rodziców. Zarówno ojciec jak i matka są dla niego osobami ważnymi i znaczącymi. Małoletni ujawnia jednak preferencję uczuciową matki, z którą rozłąkę przeżywa. W ośrodku okazywał spontanicznie radość ze spotkania z nią, obejmował, siadał na kolana, wyraźnie preferował ja w kontakcie.

Matka jest dla małoletniego osobą najważniejszą, aczkolwiek nie odrzuca on uczuciowo ojca. Z nim także chetnie podejmuje kontakt, wspólną zabawę.

Także konkubinę ojca małoletni akceptuje, nazywa ją “ciocią”, chętnie podejmuje wspólną zabawę. Prezentowane przez chłopca preferencje uczuciowe przemawiają jednak za pozostawieniem go pod bezpośrednią opieką matki.

VI. Motywacja stron w sprawie przejęcia opieki nad małoletnim.

Wniskodawca wnosi o pozbawienie matki praw rodzicielskich, zachowując jej jednak prawo do uregulowanych kontaktów z dzieckiem. Badany stwierdza że matka praktycznie porzyciła dziecko zostawiając je pod opieką ojca i nie kontaktując się z dzieckiem przez okres od lipca do wrzesnia 2001 roku i nastepnie od listopada 2001 do lutego 2002 roku. Takie funkcjonowanie matki czyni ją – zdaniem wniskodawcy – nieodpowiedzialną i niezdolną do zagwarantowania prawidłowego procesu wychowawczego małoletniemu. Ponadto badany krytycznie ocenia realizację przez matkę funkcji wychowawczej w
czasie gdy dziecko było pod jego opieką. Uważa, że dzecko było mało samodzielne.

Uczestniczka postepowania nie zgadza się z zarzutem “porzucenia dziecka”. Stwierdza, że okresowe oddanie dziecka pod opiekę ojca było czymś naturalnym i uzgodnionym z ojcem. Obecnie czuje się zawiedziona faktem, że wnioskodawca oraz jego rodzina zaprzecza tym uzgodnieniom i wykorzystuje to w postępowaniu przeciwko niej. Badana twierdzi, że telefonicznie próbowała kontaktować sie z ojcem małoletniego, lecz kontaktu tego nie uzyskała, a rozmawiając z byłą teściową, była zapewniana, że nic szczególnego się z dzieckiem nie dzieje. Możliwość przejęcia opieki nad synem przez wnioskodawcę badana odbiera w kategorii “wielkiej niesprawiedliwości”. Ponieważ – jak oświadcza – to ona zajmowała sie w decydującym stopniu dzieckiem, jako że ówczesny jej mąż był prawie calą dobę zaangażowany zawodowo. Jest przekonana, że wnioskodawca nadal bardzo mocno angazuje się zawodowo, a dzieckiem praktycznie zajmuje się bądź jego obecna partnerka, bądź dziadkowie ojczyści. Uczestniczka postępowania oświadcza, że osiągnęła obecnie stabilizację życiową pozwalającą jej bez ograniczeń zabezpieczyć potrzeby dziecka. Ponadto badana analizując ewentualne rozwiązanie kontaktów z dzieckiem w przypadku powierzenie władzy rodzicielskiej ojcu stwierdza, że środowisko ojca negatywnie nastawia małoletniego względem jej osoby, a kontakty ograniczone tylko do jej przyjazdów do Jastrzebia Zdroju. Natomiast w przypadku gdy dziecko byłoby pod jej opieką, to uczestniczka postępowania utrzymuje bliskie kontakty ze swoją matką zamieszkującą w Jastrzebiu Zdroju, co dodatkowo aktywizowałoby i zwiekszało możliwości kontaktów ojca z dzieckiem na terenie Jastrzębia Zdroju.

VII. Sytuacja wychowawcza małoletniego.

Od 5 listopada 2001 roku małoletni pozostaje pod opieką ojca i przebywa w jego środowisku. Wniskodawca zabezpiecza podstawowe potrzeby zyciowe dziecka. Jest zorientowany w sprawach małoletniego i zamierza zaznaczyc się w życiu syna jako osoba ważna i znacząca. Badany liczy jednak na pomoc obecnej partnerki w procesie opiekuńczo-wychowawczym. Twierdzi także, że może otrzymać taką pomoc ze strony swoich rodziców. Uczestnicząca w badaniach konkubina wnioskodawcy deklaruje gotowość udziału w wychowaniu chłopca licząc, że obecny związek z ojcem małoletniego w przyszłości zalegalizuje.

W czasie badań wnioskodawca ujawnił postawy wychowawcze, w których widoczna jest gotowość liczenia się z potrzebami i odczuciami dziecka. jednakże w postawach tych występuje skrajne poczucie bezradności  wychowawczej i nadmierna koncentracja emocjonalna na dziecku.Tendencje te moga być związane z małą dotychczasowa aktywnością ojca w wychowaniu dziecka lub z przebiegiem aktualnego postępowania sądowego i niepewnością co do przyszłych rozwiązań.
Partnerka ojca ujawniła w czasie badań dobrą teoretyczną znajomość problemów wychowania z nieznacznie zaznaczającą się tendencją do górowania nad dzieckiem i dystansu uczuciowego. Podobne postawy wychowawcze w czasie badań ujawniła matka chłopca, widoczny jest jednak w jej przypadku bliski kontakt z dzieckiem i powyższona koncentracja emocjonalna.

Sytuacja wychowawcza małoletniego jest niekorzystna. Stał się on przedmiotem “walki” rodziców o dziecko. Wnioskodawca nie jest skłonny do rozwiązań kompromisowych, forsuje własne rozwiązania w sprawie dziecka.

Matka twierdzi, że syn zna jej obecnego męża i akceptuje go.

Oba środowiska prezentują podobny stan stabilizacji i zdecydowanie dążą do sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem.

VIII. Wnioski końcowe.

W oparciu o zgromadzony materiał badawczy zostały sformułowane poniższe
wnioski:

1. Oboje rodzice deklarują, iż czują się związani z małoletnim synem Kamilem. Charakter ich więzi z dzieckiem jest jednak zróżnicowany.

Matka poprzez bardziej aktywny udział w życiu dziecka od jego urodzenia utrwaliłasiliejszą więź psychiczną z nim.

(Szczegółowa charakterystyka stosunku rodziców do dziecka zawarta jest w p. III opinii)

2. Małoletni Kamil jest związany uczuciowo z obojgiem rodziców. Zarówno ojciec jak i matka są dla niego osobami ważnymi i znaczącymi. Chłopiec ujawnia jednak preferencję uczuciową matki, a rozłąkę z nią silnie przeżywa (patrz pkt. V opinii).

3. Biorąc pod uwagę preferencje uczuciowe małoletniego, zasadne jest powierzenie matce bezpośredniej opieki nad nim.Konieczne jest jednocześnie umożliwienie ojcu kontaktów z synem. Winne one jednak być uregulowane, a ich realizacja możliwa zarówno w środowisku ojca jak i matki.

Opinię sporządził zespół:

pkt. I, II, IV, VI, VII, VIII – mgr. …………………….pedegog RODK

pkt. III, V, VIII – mgr. …………………………………..psycholog