OZSS / RODK Warszawa nr. 1 “te osoby są szkodliwe dla dzieci i matki”

Dowiedz się (pytania i odpowiedzi na temat OZSS) jak wyglądają badania OZSS i jak się do nich przygotować.

 


2016 (archiwum)


I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów mieści się w Warszawie przy ul. Zwierzynieckiej 8a.

I Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Warszawie jest czynny 5 dni w tygodniu:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8.00 – 16.00;
wtorek, czwartek 8.00-18.00


2014 (archiwum)


ul. Zwierzyniecka 8a
00-719 Warszawa
tel.: 22 831 13 54
e-mail: RODKnr1@autograf.pl

godziny pracy RODK nr 1:

 • pon., śr., piąt. 8.00 – 16.00
 • wtr., czw. 8.00 – 18.00

W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie funkcjonuje Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny Nr 1 – z siedzibą przy ul. Zwierzyniecka 8a , 00- 719 Warszawa, e-mail: rodk1@warszawa.so.gov.pl; RODKnr1@autograf.pl

Ośrodek działa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, jego obszar właściwości bejmuje dzielnice Warszawy:

 • Bemowo, Wola, Ochota Bielany i Żoliborz oraz gminy Izabelin i Łomianki;
 • miasta Piastów i Pruszków, Milanówek i Podkowa Leśna.
 • oraz gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Ożarów Mazowiecki, Raszyn i Stare Babice, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Kampinos i Leszno.

Ośrodek wykonuje jednocześnie badania zlecone przez VI Wydział Cywilny-Rodzinny Odwoławczy.

Przedmiot działalności i kompetencje

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie diagnozy, poradnictwa i mediacji w sprawach rozwodowych i opiekuńczych oraz w sprawach dotyczących nieletnich w zakresie przeciwdziałania demoralizacji.

Do zadań Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno –Konsultacyjnych należy:

 • przeprowadzanie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich oraz wydawanie na ich podstawie opinii na zlecenie sądu lub prokuratora,
 • prowadzenie mediacji w sprawach nieletnich i sprawach rodzinnych na zlecenie Sądu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 56, poz. 591),
 • sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi skierowanymi przez sąd,
 • prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla nieletnich, ich rodzin oraz rodzin zagrożonych demoralizacją, na zlecenie sądu,
 • współdziałanie z placówkami wykonującymi orzeczenia sądu, instytucjami i organizacjami zajmującymi sięproblematyką ochrony i umacniania rodziny.

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje i ich kompetencje

Kierownicy Rodzinnych Ośrodków Diagnostyczno- Konsultacyjnych:

Nr 1 – z siedzibą na ul. Zwierzyniecka 8a – Joanna Trębicka – Matyjasiak ,

tel.: /fax 22 831 13 54,

tel.: 22 831 33 46,

e- mail: rodk1@warszawa.so.gov.pl

Sposoby postępowania w związku z prowadzeniem czynności ustawowych:

Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie, niezbędne do wydania opinii przeprowadza się w siedzibie Ośrodka a jeśli względy zdrowotne lub wychowawcze osób badanych za tym przemawiają, badania mogą być przeprowadzone poza siedzibą ośrodka.

Kierownik niezwłocznie po otrzymaniu skierowania osób badanych, dorosłych i dzieci, wraz z aktami sprawy wyznacza termin badania i nadzoruje sprawność ich przeprowadzenia.

Wezwania na badania doręcza się przez pocztę za zwrotnym poświadczeniem odbioru wezwania. W razie potrzeby wezwania można dokonać telefonicznie.

O niestawiennictwie osób wezwanych na badania ośrodek powiadamia Sąd. Akta sprawy zwraca się niezwłocznie po ich analizie.

Termin wydania opinii nie powinien przekraczać 14 dni w sprawach nieletnich i 30 dni w pozostałych sprawach, licząc od dnia zakończenia badania. Opinię sporządza się w czterech egzemplarzach, chyba że Sąd postanowi inaczej. Kierownik ośrodka przesyła sporządzoną opinię do Sądu Okręgowego w Warszawie niezwłocznie po jej sporządzeniu, pozostawiając jeden jej egzemplarz w dokumentacji ośrodka.

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych.

Ośrodek prowadzi następującą dokumentację:

 • wykaz spraw zleconych ośrodkowi przez sąd,
 • kontrolkę wezwań sądowych,
 • terminarz zajęć w ośrodku, dziennik korespondencyjny,
 • książkę pokwitowań i pism przekazywanych sądom bez pośrednictwa poczty,
 • książkę ewidencji spraw,
 • książkę przychodu i rozchodu znaczków pocztowych,
 • alfabetyczny wykaz osób badanych,
 • teczki spraw kierowanych do ośrodka.

Teczki spraw kierowanych do ośrodka zawierają numer ewidencyjny ośrodka, sygnaturę akt sądowych, dane personalne osób, których dokumentację zawierają, protokoły działań merytorycznych, w szczególności przeprowadzonych wywiadów, testów, obserwacji, porad, mediacji i innych, kopie sporządzonych opinii, kopie rachunków wystawionych z tytułu prowadzonych działań.

Dokumentacja dotycząca statutowej działalności jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowywana w archiwum. Udostępnianie akt osobowych badanych osób lub innych dokumentów objętych ustawą o ochronie danych odbywa się na zlecenie właściwego miejscowo sądu okręgu warszawskiego.


Komentarze z www.dajwlape.pl

zmoderowany RODK – Warszawa ZwierzynieckaPomimo negatywnych opinii o tym RODK zostałem potraktowany nadzwyczaj dobrze
Biegli z RODK
Opinia Ogólna
2012-10-30
zmoderowany Pomimo negatywnych informacji przed badaniem jestem miło zaskoczony. Opinia obiektywna, fachowa, atmosfera dobra.
Biegli z RODK
Opinia Ogólna
2013-07-03 bigvollare
zmoderowany profesjonalizm, życzliwość,dziękuję
Biegli z RODK
2014-04-25
zmoderowany opinia wydana przez te osoby są szkodliwe dla dzieci i matki. Przede wszystkim te osoby negują zdanie dzieci
Biegli z RODK
Opinia Ogólna
Roman Kurman
2014-07-11
zmoderowany To Rumek Kurman jeszcze robi na rodeku i kłamie w żywe oczy tak jak na Siennej? Jaki z niego pedagog, ewolucyjnie niedorozwinięty otępiały gostek
Biegli z RODK
Roman Kurman
2014-08-01 Kerim